Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA TURYSTYCZNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 67 im. Władysława Łokietka w Krakowie

Uwaga! W naszej szkole rusza Koło Turystyczne.

Zajęcia będą realizowane w formie wycieczek w terenie w wybrane soboty.

 

Poniżej przedstawiamy regulamin uczestnictwa.

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA TURYSTYCZNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 67 im. Władysława Łokietka w Krakowie

ROZDZIAŁ 1
§1
Postanowienia ogólne:
SKT zostało powołane w SP-67 na czas nieokreślony.
Opiekunem i organizatorem wycieczek SKT są nauczyciele opiekunowie wyznaczenie przed Dyrektora Szkoły
Opiekunami dzieci w czasie wycieczek są nauczyciele lub rodzice deklarujący chęć opieki na danej wycieczce.

ROZDZIAŁ 2.
§2
Cele Szkolnego Koła Turystycznego:
1. Główne cele działalności SKT:
1) rozwijanie zainteresowań krajoznawczo– turystycznych,
2) pogłębianie wiedzy o Polsce i regionie,
3) tworzenie więzi emocjonalnej z „małą ojczyzną”,
4) poznanie walorów turystycznych i krajoznawczych regionu;
5) poznanie kultury, zabytków , historii, przyrody regionu;
6) propagowanie turystyki , czynnego spędzania wolnego czasu, poprawa kondycji i stanu zdrowia uczestników ;
7) integracja osób o podobnych zainteresowaniach;
8) rozwijanie umiejętności posługiwania się mapą i orientowania się w terenie;
9) propagowanie zachowań proekologicznych;
10) zdobywanie kolejnych stopni Górskiej Odznaki Turystycznej

SKT realizuje swój program poprzez:
udział w:
– wycieczkach,
– rajdach,
– warsztatach,
– innych działaniach krajoznawczo –turystycznych.

ROZDZIAŁ 3.

§3
Zasady obowiązujące w SKT.
SKT swoja działalnością obejmuje wszystkich uczniów klas 1- 8 Szkoły Podstawowej nr 67 im. Władysława Łokietka w Krakowie.
Uczestnikiem wycieczek , rajdów itp. może być dziecko, które ukończyło 7 rok życia i posiada pisemną zgodę rodziców.
Zapisy na daną wycieczkę odbywają się u opiekuna SKT w godzinach pracy opiekuna.
O zakwalifikowaniu się dziecka na wycieczkę decyduje kolejność zgłoszeń.
Wycieczki, rajdy itp. odbywają się w wyznaczone przez opiekuna soboty oraz w dni wolne od nauki.
Ilość miejsc na wycieczkach jest ograniczona , a wycieczka autokarowa może się odbyć przy min. 25 osobach zapisanych na daną wycieczkę.
Termin, trasa i plan wycieczki przedstawione będą przez organizatora na stronie internetowej szkoły oraz na plakacie informacyjnym umieszczonym na tablicy ogłoszeń.
Trasa wycieczki i program dostosowane będą do fizycznych możliwości uczestników.
Opłaty za daną wycieczkę będą pobierane na bieżąco, ich koszt będzie zależeć od ceny biletów wstępu, ceny przejazdów środkami komunikacji ( PKP, PKS, zamówiony autokar),opłaceniem przewodnika do obiektów.
Uczestnicy wycieczek, rajdów itp. zobowiązani są do przestrzegania regulaminu wycieczki, rajdu oraz zarządzeń opiekunów .
Dokumentacją wycieczki , rajdu znajduje się u organizatora- opiekuna SKT ( lista uczestników, podpisany regulamin, zgoda na udział w wyciecze, rajdzie, karta wycieczki itp.)
Rozliczenie kosztów wycieczki następuje po jej zakończeniu, a dokumentacja wydatków jest przechowywana i udostępniana do wglądu przez opiekuna- organizatora wyjazdu.