Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rodzinny Konkurs Fotograficzny

Rodzinny Konkurs Fotograficzny
Regulamin

Regulamin konkursu fotograficznego dla dzieci i ich rodzin
„Wiosna w obiektywie”

Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna działająca w Szkole Podstawowej nr 67 w Krakowie.
Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody i obiektów w miejscu zamieszkania oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, budzącej się do życia po zimie. Ponadto, celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu.
Popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu – prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.
Temat konkursu brzmi „Wiosna w obiektywie”.
Wiosna jest czasem, kiedy przyroda budzi się do życia i można zaobserwować cuda fauny i flory oraz piękne miejsca w naszym otoczeniu. Uczestników konkursu chcemy zachęcić do odnalezienia takich skarbów, jakie dała nam Matka Natura. Fotografie powinny przedstawiać piękne, niepowtarzalne, ciekawe, najpiękniejsze miejsce lub detal przedstawiający bogactwo natury ze szczególnym uwzględnieniem charakterystycznych dla wiosny aspektów budzącej się do życia przyrody (fauna i flora). Dokumentacja pracy to wypełniona przez uczestnika karta zgłoszenia (załącznik 1)
W konkursie mogą wziąć udział dzieci ze wszystkich klas Szkoły Podstawowej nr 67 wraz z rodzicem lub inną osobą z pokrewieństwa (rodzeństwo, dziadkowie, wujek, ciocia). Wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia (do pobrania na świetlicy).
Uczestnik konkursu ma przedstawić jedną fotografię ciekawego, wiosennego, niezwykłego miejsca, obiektu lub przyrody. Fotografia powinna być wykonana na terenie Polski.
Część fotograficzna
Wymagany format zdjęć to 15×21 – wywołany na papierze błyszczącym w kolorze
Część opisowa
W części opisowej na karcie zgłoszenia powinna znaleźć się: szczegółowa lokalizacja miejsca wykonania fotografii (rejon, nazwa miejscowości i/lub ulicy, charakterystyczny punkt odniesienia, celem identyfikacji).Fotografie z kartą zgłoszenia umieszczone w przeźroczystej „koszulce” należy składać u na świetlicy szkolnej w terminie do 24 kwietnia 2023 r.
7. Kartę zgłoszeniową i regulamin konkursu można uzyskać bezpośrednio w szkole (świetlica)
8. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu,
wyrażenie zgody na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr101, poz.926 z późn. zm.).
Prace nie podlegają zwrotowi, a wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponosi uczestnik.
10. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne jury. Ze względu na różnice wieku uczestników konkursu, ocena prac będzie odbywać się w dwóch kategoriach wiekowych:
uczniowie klas I-III
uczniowie klas IV-VIII

11. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach do 27 kwietnia 2023 roku, a wyniki i rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi 28 kwietnia 2023 roku. Po zakończeniu konkursu odbędzie się wystawa prac konkursowych na terenie Szkoły i w Bibliotece Kraków Filia nr 19 przy ulicy Łokietka 267.
12. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie zostaną zdyskwalifikowane.
13. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Jury
i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.